แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศ เรือง เปิดสอนกระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ในภาคเรียนที่ 2/2554

ประกาศ เรือง เปิดสอนกระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ในภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรือง เปิดสอนกระบวนวิชา 177450 (กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ในภาคเรียนที่ 2/2554

ด้วย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ได้ยื่นคำร้องขอเปิดกระบวนวิชา 177450 ตอน 001 และ 801 ในภาคเรียนที่ 2/2554 นั้น
ในการนี้ ทางคณะฯ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ผู้สอนจึงจำเป็นต้องเปิดกระบวนวิชานี้ให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในภาคการศึกษานี้
ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าว ให้ติดต่องานบริการการศึกษาฯ คณะนิติศาสตร์ เพื่อดำเนินการเพิ่มกระบวนวิชาดังกล่าวหลังกำหนด ภายในวันที่ 11 พ.ย.54 เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ