แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดั‏บนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดั‏บนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดั‏บนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 หัวข้อ"ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ในวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2555
ท่านใดสนใจ สามารถส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานได้ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2555
และสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หรือที่ http://cscd.kku.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ