แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี

ตามที่ อาจารย์จักรภพ ศิริภากรกาญจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่รหัสนักศึกษา 47 ถึง รหัสนักศึกษา 54 และได้ลาออกจากอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 เป็นต้นไปแล้วนั้น
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ