แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับผู้แทนจาก University of Leeds, UK

ต้อนรับผู้แทนจาก University of Leeds, UK - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้แทนจาก University of Leeds, UK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วย วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mrs Premila Kanapathy, Director of South East Asia Regional Office, University of Leeds ประเทศอังกฤษ และ Ms Watinee Kwangyoo, Education Supervisor, Mentor International ในโอกาสเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักงานคณบดี และห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ