แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

ประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดสอนกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ