แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประกาศเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการการเข้าชั้นเรียนของกระบวนวิชา 178703 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 เริ่มกำหนดการเข้าชั้นเรียนในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ