แสดงรายละเอียดข่าวงดสอนกระบวนวิชา 177313 (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา)ตอน 801 เวลา 09.00-12.00 น.ห้องเรียน SB 4105 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

งดสอนกระบวนวิชา 177313 (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา)ตอน 801 เวลา 09.00-12.00 น.ห้องเรียน SB 4105 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดสอนกระบวนวิชา 177313 (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา)ตอน 801 เวลา 09.00-12.00 น.ห้องเรียน SB 4105 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดสอนกระบวนวิชา 177313 (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา)ตอน 801 เวลา 09.00-12.00 น.ห้องเรียน SB 4105 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ