แสดงรายละเอียดข่าวงดสอนกระบวนวิชา 177401(ประวัติศาสตร์กฏหมายสากล) ตอน 001 และ 177313 (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554

งดสอนกระบวนวิชา 177401(ประวัติศาสตร์กฏหมายสากล) ตอน 001 และ 177313 (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดสอนกระบวนวิชา 177401(ประวัติศาสตร์กฏหมายสากล) ตอน 001 และ 177313 (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดสอนกระบวนวิชา 177401(ประวัติศาสตร์กฏหมายสากล) ตอน 001 เวลา 09.30-11.00 น.SB 4202 และ 177313 (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น.SB 4301 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ