แสดงรายละเอียดข่าวงดสอนกระบวนวิชา 177362 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

งดสอนกระบวนวิชา 177362 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดสอนกระบวนวิชา 177362 ตอน 001  และ 177470 ตอน 001 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดสอนกระบวนวิชา 177362 (PRIVATE INTERNATIONAL LAW) ตอน 001 เวลา 09.30-11.00 น.
SB 4208 และ 177470 (MARITIME LAW) ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น. SB 4208 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ