แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้มาติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์โดยด่วน

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้มาติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์โดยด่วน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้มาติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์โดยด่วน

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้มาติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์โดยด่วน
1.น.ส.อุไรวรรณ โภคพิภา รหัส 522012223
2.นายธวัช ทองคำ รหัส 511510107
เรื่องผลการเรียนของกระบวนวิชา 177300 โดยติดต่อที่
พี่ปอ
ศูนย์วิจัยฯ
โทร 0 5394 2905 (ในเวลาราชการ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ