แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา 2012 FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM

ทุนการศึกษา 2012 FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา 2012 FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยอายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่จำกัดสาขาวิชา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2555-2556 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.francothai-science.org/scholarships/ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกเท่านั้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สามารถศึกษาได้ทาง http://www.francothai-science.org/scholarships/
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โทร. 0 2627 2114 หรืออีเมล bangkok@campusfrance.org

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศฝรั่งเศส สามารถติดต่อหน่วยงาน Campus France เพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ (ที่อยู่ - เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือโทร 02 6272112-4 หรือ อีเมล - bangkok@campusfrance.org
ปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 14.00 น. – 17.00 น.)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ