แสดงรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ ได้แจ้งกำหนดการการเข้าชั้นเรียนของกระบวนวิชาที่มีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนจากปฎิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม2554 ไปแล้วนั้น
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)กำหนดการการเข้าชั้นเรียนของกระบวนวิชาที่มีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนจากปฎิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกระบวนวิชามีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนได้ที่ไฟล์ประกอบ
หมายเหตุ: สำหรับกระบวนวิชาใดที่ไม่ปรากฎในไฟล์กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามกำหนดการปฎิทินการศึกษาของภาคเรียนที่ 2/2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ