แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน 0 หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน 0 หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน 0 หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน 0 หน่วยกิต หรือ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ หรือ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ