แสดงรายละเอียดข่าวแนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา ผ่านระบบ INTERNET ตั้งแต่ภาค 2/2554

แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา ผ่านระบบ INTERNET ตั้งแต่ภาค 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา ผ่านระบบ INTERNET ตั้งแต่ภาค 2/2554

ตามที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลได้พัฒนาโปรแกรมการลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ INTERNET และจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นั้น
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงขอแจ้งประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ INTERNET ตั้งแต่ภาค 2/2554
ประกาศฯ ดังกล่าว อยู่บน www.reg.cmu.ac.th ข่าวประจำสัปดาห์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ