แสดงรายละเอียดข่าวการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 กำหนดให้มีการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันวันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 นั้น
ในการนี้ สำนักทะเบียนฯ ได้ขยายเวลารับรายงานตัวคาดว่าฯ เป็นระหว่างวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 และขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่คาดว่าฯ ได้ทราบและปฏิบัติตาม ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่คาดว่าจะต้องไปคาดว่าฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 - 11.30 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ