แสดงรายละเอียดข่าว2012 Global Undergraduate Exchange Program (วันนี้- 3 พ.ย. 54)

2012 Global Undergraduate Exchange Program (วันนี้- 3 พ.ย. 54) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2012 Global Undergraduate Exchange Program (วันนี้- 3 พ.ย. 54)

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

Global Undergraduate Exchange Program
(ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนด)

ประเภทที่ 1 ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2012)
ประเภทที่ 2 ทุนสำหรับ 1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือนโดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2012)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 24 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบัน 2.50 ขึ้นไป (ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น)

- เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สำเร็จภาคการศึกษาที่ 1แล้วถึงชั้นปีที่ 3 (โดยจะต้องเหลืออีก 1 ภาคการศึกษา เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาเช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อจำกัดในการเข้าชั้นเรียนระดับปริญญาตรี)

- มหาวิทยาลัยจะต้องทำการคัดเลือกและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวนมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 5 คนมายังมูลนิธิฯภายในเวลาที่กำหนด

- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่เป็นเจ้าภาพที่ตั้ง หรืออยู่ใกล้ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corners - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช) อนึ่งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตกลางตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาครและสมุทรปราการ) ไม่สามารถสมัครได้

- ผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน จะต้องยินดีเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจำนวน 5 แห่งข้างต้น

- มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

- ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ

- ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program
- ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 - 4 สัปดาห์ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน
- รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA)กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

- เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกัน
- ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
- มีโอกาสได้ฝึกงานในสาขาที่กำลังศึกษาหรือในสายงานที่วางแผนไว้

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

นักศึกษาที่สนใจให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมายัง พี่กุ้ง สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ภายในวันที่ 3 พ.ย. 54 (หลังจากกำหนดจะไม่เปิดรับและไม่เสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยค่ะ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ