แสดงรายละเอียดข่าวห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ขอปิดให้บริการห้องสมุดชั่วคราว

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ขอปิดให้บริการห้องสมุดชั่วคราว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ขอปิดให้บริการห้องสมุดชั่วคราว

ด้วยห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปิดให้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด โดยปรับเปลี่ยนทางเข้า-ออกบริเวณห้องวารสาร อาคาร 1 ด้านทิศตะวันออก และย้ายประตูป้องกันทรัพยากรนิเทศสูญหาย การปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน การขนย้ายวารสารฉบับล่วงเวลาเพื่อจัดเก็บเข้าห้อง Store Room และการจัดทำที่รับคืนหนังสือล่วงเวลาบริเวณทางเข้า-ออกห้องสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการในภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดยห้องสมุดจะขอปิดบริการในวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2554 และเปิดให้บริการตามเวลาปกติ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ