แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนวิชา 178776 - 801 อาชญวิทยาขั้นสูง ในภาคเรียนที่ 2/2554

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนวิชา 178776 - 801 อาชญวิทยาขั้นสูง ในภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนวิชา 178776 - 801 อาชญวิทยาขั้นสูง ในภาคเรียนที่ 2/2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2554 ซึ่งทำการเรียนการสอนวันศุกร์ ของกระบวนวิชา 178776 ตอน 801 เดิมเรียนเวลา 17.00 - 20.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 17.30 - 20.30 น.เพื่อทราบและแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ