แสดงรายละเอียดข่าว



กระบวนวิชาที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554

กระบวนวิชาที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องกระบวนวิชาที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554และปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 รายละเอียดดังนี้

วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค.- อาทิตย์ที่ 6 พ.ย.54

วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน วันจันทร์ที่ 28 ต.ค.54

วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรขั้น W วันจันทร์ที่ 7 - ศุกร์ที่ 11 พ.ย. 54

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.54

วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันจันทร์ที่ 14 - ศุกร์ที่ 18 พ.ย.54

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ดังไฟล์ประกอบที่แนบมาพร้อมนี้ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ