แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนวิชา 177491 ตอน 001 ในภาคเรียนที่ 2/2554

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนวิชา 177491 ตอน 001 ในภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนวิชา 177491 ตอน 001 ในภาคเรียนที่ 2/2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2554 ซึ่งทำการเรียนการสอนทุกวันอังคารและศุกร์ ของกระบวนวิชา 177491 ตอน 001 ห้องเรียน 02007 เดิมเรียนเวลา 14.30-16.00 น. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 16.00-17.30 น.
เพือทราบและแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ