แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ OITA University for 2012

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ OITA University for 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ OITA University for 2012

Oita University ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา IPOU program และ NIHO program ระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน

• 1 ปี ระหว่างเดือนเมษายน 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556
• 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2555 – เดือนสิงหาคม 2555

นักศึกษาที่สนใจโปรดแจ้งชื่อผ่านคณะต้นสังกัด เพื่อพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคณะละ 1 ราย (กรณีต้องการเสนอชื่อมากกว่า 1 ราย ให้จัดลำดับ)
พร้อมแนบใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

หมายเหตุ: นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานคณะ ชั้น 1 หรือ 053-942906


IPOU
NIHO

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ