แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกท่านดำเนินการขอกู้ยืมกยศ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและขั้นตอนการดำเนินการได้จากไฟล์ประกอบ หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือกำหนดการดังกล่าวจะไม่สามารถกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ