แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ รหัส 49-52 เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ รหัส 49-52 เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ รหัส 49-52 เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ รหัส 49-52 เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ สามารถแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ที่ lawcmu.edservice@gmail.com
โดยแจ้งชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะนิติศาสตร์ 053- 94 2909

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ