แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!!ยกเลิกสอนเพิ่มเติมวิชา 177242(กฏหมายรัฐธรรมนูญ) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น

ประกาศ!!ยกเลิกสอนเพิ่มเติมวิชา 177242(กฏหมายรัฐธรรมนูญ) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!!ยกเลิกสอนเพิ่มเติมวิชา 177242(กฏหมายรัฐธรรมนูญ) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้แจ้งเรื่องสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177242(กฏหมายรัฐธรรมนูญ) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.นั้น
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอยกเลิกสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชาดังกล่าว
เพื่อทราบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ