แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7‏

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7‏ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7‏

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 "การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Area Based Research for Community Development)"
ในวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ท่านใดสนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการดังกล่าว สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ 1. การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 2. แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง (ตามอกสารแนบ)
โดยส่งบทความไปที่ e-mail : ird_center@hotmail.com ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08 8765 5837 หรืือที่ http://www.research02.sru.ac.th/2011/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ