แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! งดการเรียนการสอนวิชา 177469(EU Law) ตอน 001 ในวันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 54

ประกาศ!! งดการเรียนการสอนวิชา 177469(EU Law) ตอน 001 ในวันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! งดการเรียนการสอนวิชา 177469(EU Law) ตอน 001 ในวันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177469(EU Law) ตอน 001 ในวันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 54

และในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 54 เรียน 09.30-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ