แสดงรายละเอียดข่าวโครงการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าตอบแทน โดยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการสอนกฎหมายให้แก่กลุ่มคน ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ทางศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายจึงได้จัดทำโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่กลุ่มเยาวชนว่างเว้นจากกิจกรรมอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อเป็นการปลูกฝังจริยธรรมของนักกฎหมายของนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครศูนย์ให้คำปรึกษา ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
  2. เพื่อฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างทักษะในการทำงาน การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครศูนย์ให้คำปรึกษา
  3.เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้แก่เยาวชนเด็กหญิง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตหลังพ้นการฝึกและอบรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ