แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร(ภาคพิเศษ)คณะนิติศาสตร์ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร(ภาคพิเศษ)คณะนิติศาสตร์ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร(ภาคพิเศษ)คณะนิติศาสตร์ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งกระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์(ภาคพิเศษ)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2554 ได้ที่ www.reg.cmu.ac.th
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ป้ายประกาศ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 และตามไฟล์ประกอบดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ