แสดงรายละเอียดข่าวแนวปฏิบัติและกำหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียนกระบวนวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

แนวปฏิบัติและกำหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียนกระบวนวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติและกำหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียนกระบวนวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ขอแจ้งแนวปฏิบัติและกำหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 แก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ