แสดงรายละเอียดข่าวITSC เปิดให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting)

ITSC เปิดให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ITSC เปิดให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม้ได้มีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บคลากร หน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำเว็บไซต์ส่วนตัวและเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยได้เปิดให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

ในการนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการพื้นทีค่เว็บไซต์ (Web Hosting) เป็น 2 ประเภท คือ พื้นที่เว็บไซต์องคืกรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Web Hosting ระบบชื่อโดเมน และ พื้นที่เว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มผู้ใช้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไป

รายละเอียดบรการ เพิ่มเติมที่ไฟล์ประกอบข่าว
หรือ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053 94 1781-2
E-Mail network@cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ