แสดงรายละเอียดข่าวประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand-Japan International Academic Conference: TJIA)

ประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand-Japan International Academic Conference: TJIA) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand-Japan International Academic Conference: TJIA)

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมป์ (สนทญ.) จะจัดงานประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand-Japan International Academic Conference: TJIA) ในวันที่ 26 พ.ย. 2554 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว วิทยาเขตฮองโกะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาและนักวิจัยของไทยและญี่ปุ่น

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://tsaj.org/tjia2011/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ