แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177330(กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)ตอน 001,801 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.54

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177330(กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)ตอน 001,801 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม วิชา 177330(กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)ตอน 001,801 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติม
กระบวนวิชา 177330(กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.54 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตอนเรียน 001(ภาคปกติรวมกับภาคพิเศษ)  เวลา 09.00-12.00 น. SB 4106

2. ตอนเรียน 801(ภาคปกติรวมกับภาคพิเศษ)  เวลา 13.00-16.00 น. SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ