แสดงรายละเอียดข่าวการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ