แสดงรายละเอียดข่าวการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดการประชุม (AGRC) ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ