แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! เลื่อนสอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (ชีววิทยา) จากเดิมวันพุธที่ 14 ก.ย.54 เป็นวันพุธที่ 21 ก.ย.54

ประกาศ!! เลื่อนสอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (ชีววิทยา) จากเดิมวันพุธที่ 14 ก.ย.54 เป็นวันพุธที่ 21 ก.ย.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! เลื่อนสอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (ชีววิทยา) จากเดิมวันพุธที่ 14 ก.ย.54 เป็นวันพุธที่ 21 ก.ย.54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่อง เลื่อนสอนเพิ่มเติม (นักศึกษา รหัส 542012... ภาคพิเศษ) เพื่อการเรียนการสอนของกระบวนวิชา 201100 ตอน 801 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (ชีววิทยา) จากเดิมวันพุธที่ 14 ก.ย.54 เป็นวันพุธที่ 21 ก.ย.54 เวลา 09.30 - 12.30 น. SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ