แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำริที่จะปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการ บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ มีความประสงค์จะรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดส่งไปยัง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทรสาร ๓๐๒๘ หรือ e-mail : cmuco@cmu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔

(สามารถ Download ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... ได้ตามไฟล์ที่แนบไว้ท้ายนี้)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ