แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง รู้ซึ้งเรื่องนิติพันธุศาสตร์

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง รู้ซึ้งเรื่องนิติพันธุศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง รู้ซึ้งเรื่องนิติพันธุศาสตร์

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "รู้ซึ้งเรื่องนิติพันธุศาสตร์" วันที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และแปลผลการตรวจทางนิติพันธุกรรมศาสตร์ ให้แก่ ตำรวจ ทนายความ นิติกร อัยการ ผู้พิพากษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และปราชาชนผู้สนใจทั่วไำป โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธานินทร์ ภู่พัฒน์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมได้จากไฟล์ ประกอบข่าว โดยส่งเอกสารแนบภายในวันที่ 19 กันยายน 2554 ได้ที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง SCB 2410 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรสาร 053 941920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ