แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 177330 ตอน 801 (กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554

ประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 177330 ตอน 801 (กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 177330 ตอน 801 (กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องสอนเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษา รหัส 522012... ภาคพิเศษ เพื่อการเรียนการสอนของกระบวนวิชา วิชา 177330 ตอน 801 (กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ