แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177450(กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554

ประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177450(กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177450(กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177450(กฏหมายการคลังและภาษีอากร) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 15.00-18.00 น. SB 4210

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ