แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมของ East-West Center (EWC)

ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมของ East-West Center (EWC) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมของ East-West Center (EWC)

สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education - IIE) ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมของ East-West Center (EWC)
3 ประเภทดังต่อไปนี้
1. ทุน East-West Center Graduate Degree Fellowships 2012
2. ทุน Asian Development Bank Japan Scholarship Program (ADB-JSP) 2012
3. ทุน Asia Pacific Leadership Program (APLP)
ดูรายละเอียดที่ เว็บไซด์ http://www.eastwestcenter.org

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้โดยตรงยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สำหรับทุน EAST-WEST CENTER GRADUATE DEGREE FELLOWSHIP 2012
และทุน ASIAN DEVELOPMENT BANK-JAPAN SCHOLAESHIP PROGRAM (ADB-JSP) 2010 และภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 สำหรับทุนฝึกอบรบระยะสั้น ASIA PACIFIC LEADERSHIP PROGRAM (APIP)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ