แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2554

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2554

คณะนิติศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2554
ในวันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ขั้น 3 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ www.eqd.cmu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 หรือแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าว
ให้กับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาฯ ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ