แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เรื่องสอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 (วิชาชีววิทยา) ในวันที่ 1 ก.ย.54

ประกาศ! เรื่องสอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 (วิชาชีววิทยา) ในวันที่ 1 ก.ย.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เรื่องสอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 (วิชาชีววิทยา) ในวันที่ 1 ก.ย.54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 201100 ตอน 801 (วิชาชีววิทยา) ในวันที่ 1 ก.ย.54รายละเอียดดังนี้
1. เวลา 13.00-14.30 น. ห้องเรียน SB 4105
2. เวลา 14.30-16.00 น. ห้องเรียน SB 4301

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ