วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมา‏ณ 2556

ข่าววิจัย

วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมา‏ณ 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดยจัดทำข้อเสนอตามรายละเอียดที่ปรากฏใน http://rac.oop.cmu.ac.th/FilesDownload/FilesDownload.aspx ในหัวข้อ "เอกสารประกอบการเสนอโครงการวบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556" หรือที่ http://www.eval.nrct.go.th
อาจารย์ท่านใดสนใจโปรดจัดทำข้อเสนอฯ ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมายังศูนย์บริหารงานวิจัย
พร้อมส่งข้อเสนอฯ แบบ online ผ่านระบบ NRPM ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เพื่อศูนย์บริหารงานวิจัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป