แสดงรายละเอียดข่าววช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมา‏ณ 2556

วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมา‏ณ 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมา‏ณ 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดยจัดทำข้อเสนอตามรายละเอียดที่ปรากฏใน http://rac.oop.cmu.ac.th/FilesDownload/FilesDownload.aspx ในหัวข้อ "เอกสารประกอบการเสนอโครงการวบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556" หรือที่ http://www.eval.nrct.go.th
อาจารย์ท่านใดสนใจโปรดจัดทำข้อเสนอฯ ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมายังศูนย์บริหารงานวิจัย
พร้อมส่งข้อเสนอฯ แบบ online ผ่านระบบ NRPM ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เพื่อศูนย์บริหารงานวิจัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ