แสดงรายละเอียดข่าววช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย‏

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย‏ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย‏

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในโครงการ "การศึกษาแนวทางแก้ไขและป้องกันการทุจริตในภาคเอกชนไทยของงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์"
โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1295

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ