วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย‏

ข่าววิจัย

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย‏

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในโครงการ "การศึกษาแนวทางแก้ไขและป้องกันการทุจริตในภาคเอกชนไทยของงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์"
โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1295