แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เรื่อง วิชา 177330 ตอน 001,802 สอนในวันที่ 4 ก.ย.54 (แทนวันที่ 3 ก.ย.54 ที่งดสอน)

ประกาศ! เรื่อง วิชา 177330 ตอน 001,802 สอนในวันที่ 4 ก.ย.54 (แทนวันที่ 3 ก.ย.54 ที่งดสอน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เรื่อง วิชา 177330 ตอน 001,802 สอนในวันที่ 4 ก.ย.54 (แทนวันที่ 3 ก.ย.54 ที่งดสอน)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง กระบวนวิชา 177330 ตอน 001,802 สอนในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น.ห้องเรียน SB 4106
เพื่อสอนแทนในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ที่อาจารย์จะงดสอน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ