แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับผู้แทนจาก Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับผู้แทนจาก Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้แทนจาก Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย อดีตนายธนาคาร อดีตประธานหอการค้าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ฯลฯ เนื่องในโอกาสเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ