แสดงรายละเอียดข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICLIST2012

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICLIST2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICLIST2012

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2012 :ICLIST 2012 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเมอร์เคียว ป่าตอง จ.ภูเก็ต สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.iclist2012.fiet.kmutt.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ