แสดงรายละเอียดข่าวขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา"

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ


ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา" ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 3 วันที่ 17-21 ตุลาคม 2554 ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ 4 วันที่ 24-28 ตุลาคม 2554 ณ Wrld Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ