แสดงรายละเอียดข่าวคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณภัยเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณภัยเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณภัยเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการบูรณาการการจัดการภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคเหนือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณภัยเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ" ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ทาง E-mail:pdm_cmu@hotmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ