แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177341 ตอน 002 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554

ประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177341 ตอน 002 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177341 ตอน 002 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องประกาศ!งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177341 ตอน 002
ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00-12.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ